Бусад мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл

Микро Кредит ББСБ болон банк санхүүгийн талаарх мэдээлэл

point

Зээлийн Мэдээлийн сан (ЗМС) нь арилжааны банк, санхүүгийн байгууллагууд, дараа төлбөрт үйлчилгээ үзүүлдэг болон төлбөрийн үүрэг шаарддаг бусад байгуулагуудын харилцагчидын зээл, төлбөрийн тухай мэдээллийг цуглуулж мэдээллийн нэгдсэн бааз бүрдүүлдэг. Энэ мэдээлэлд үндэслэн өөрийн гишүүн буюу мэдээлэл нийлүүлэгч санхүүгийн байгуулагуудад зээл олгох шийдвэр гаргах, зээлийн эрсдэл тооцоолоход зориулж харилцагчийн лавлагаа, Credit Score буюу үнэлгээ боловсруулах үйлчилгээг ЗМС үзүүлдэг.

Цааш үзэх

Тайлант улиралд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 91 компанид банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгож, 3 ББСБ-ын банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг бүхэлд нь хүчингүй болгосноор тайлант хугацааны эцэст нийт 351 ББСБ тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна.

Цааш үзэх

Банкууд 2014 оны 11 дүгээр сард нийт 1519 зээлдэгчид 81.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл шинээр олгосноор банкуудын ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 2762.6 тэрбум төгрөг, нийт зээлдэгчдийн тоо 64,577-т хүрчээ. Тайлант сарын эцэст банкуудын ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сартай харьцуулахад 3.8 нэгж хувиар, оны эхнээс 78.8 нэгж хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 72.2 нэгж хувиар буурсан байна.

Цааш үзэх

Гадаад валютын дуудлага худалдаа гэдэг нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох нэг арга хэрэгсэл юм.

Цааш үзэх